Soukromí a osobní údaje

Provozovatel drsnyzivot.eu, dále jen jako provozovatel, Vám poskytuje tyto informace s cílem vysvětlit, jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Tyto informace se týkají návštěvníků našich webových stránek www.drsnyzivot.eu ("Uživatelé"); 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme, když s Vámi komunikujeme prostřednictvím portálu, e-mailové nebo jiné komunikace. To zahrnuje informace, které uvedete při registraci na našich webových stránkách, pokud jste uživatelem námi poskytovaných služeb, pokud se zúčastníte diskusních fór nebo jiných sociálních sítí, které fungují na našich webových stránkách, pokud se zapojíte do soutěže, propagace nebo průzkumu a když nahlásíte problém s našimi webovými stránkami. Informace, které nám poskytnete, mohou obsahovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, věk, datum narození a pohlaví. Nebudeme získávat ani zpracovávat Vaše citlivé osobní údaje. Pokud jste nám dobrovolně poskytli údaje prostřednictvím našich webových stránek z vlastní vůle a ne na naši žádost, vymažeme takové osobní údaje z našich systémů, pokud nepovažujeme zpracování takových údajů za nezbytné pro legitimní účely. Pokud jste zpřístupnili takové údaje veřejnosti, tak v takovém případě budeme vymazávat pouze údaje z našich webových stránek, pokud si jejich vymazání vyžaduje zákon, nebo pokud si je nepřejeme uchovávat. Vždy, když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme následující údaje: technické údaje, IP adresu, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvného modulu prohlížeče, operační systém a platformu, typ zařízení a značku mobilního zařízení; tyto údaje mohou shromažďovat a zpracovávat v našem jménu soubory cookies třetích stran. údaje o Vaší návštěvě, které mohou např. zahrnovat i Uniform Resource Locators (URL), postup proklikávání ke, resp. přes a z našich webových stránek (včetně data a času), informace nebo produkty, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali (včetně top článků, top kategorií, časů odezvy na stránky, chyb při stahování, délky návštěvy některých stránek (včetně průměrného času stráveného na některých stránkách, prohlížení konkrétního obsahu nebo videí), počet shlédnutí z takových aplikací, informace o interakcích na stránce (jako například rolování, počet kliknutí a umístění ukazatele myši), metody používané pro odchod ze stránky, údaje o chování uživatelů, a telefonní číslo používané pro volání nebo e-mailovou adresu, pomocí které jste se obrátili na naše zástupce služeb zákazníkům. 2. Jak používáme Vaše osobní údaje a na jakém právním základě Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem plnění smlouvy; plnění zákonné povinnosti (například zákony týkající se zaměstnanosti, účetnictví, auditu, sledování rovných příležitostí); pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a Vaše zájmy (například pro odhalování a prevenci podvodů nebo bezpečnostní sítě a IT bezpečnosti), pokud Vaše základní práva nepřeváží nad těmito zájmy; pokud je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů (nebo někoho jiného); a / nebo pokud je to nutné ve veřejném zájmu nebo pro úřední účely. Vaše osobní údaje zpracováváme z různých technických, administrativních a provozních důvodů, jako například zabezpečení obsahu, který je pro Vás a Váš počítač co nejefektivnější; s cílem zlepšit naši webovou stránku a její funkčnost; pro správu našich webových stránek; pro interní operace včetně řešení problémů, analýzu dat, testování, výzkumu a statistické účely a průzkumy; pro marketing včetně cílených marketingových účelů tak, abychom Vám nabízeli marketingový obsah, který Vás zajímá; s cílem udržet naši webovou stránku v bezpečí. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje pouze s Vaším souhlasem. V takových případech budeme při poskytnutí Vašich osobních údajů samostatně žádat o Váš jasný souhlas. Váš souhlas budete moci kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na emailové adrese GDPR tečka admin@drsnyzivot tečka eu. Odvolání Vašeho souhlasu však nemá vliv na zákonnost žádného zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu. V případě, že jsou osobní údaje požadovány z důvodu plnění zákonných nebo smluvních povinností, poskytnutí osobních údajů je povinné. To znamená, že pokud takové osobní údaje nebudou poskytnuty, nebudeme moci plnit náš smluvní vztah, ani plnit povinnosti, které jsou nám uloženy. Ve všech ostatních případech je poskytování osobních údajů dobrovolné a nemusíte je poskytnout. Vaše osobní údaje jako jsou identifikační údaje, kontaktní údaje a adresa bydliště můžeme zpracovávat také za účelem potenciálního uplatňování našich práv nebo nároků vůči Vám v budoucnosti. Toto zpracování je založeno na našich oprávněných zájmech, které spočívají v prosazování našich práv v případných sporech. Nejčastěji použijeme Vaše osobní údaje za následujících okolností: Pro účely poskytování služeb můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (včetně přihlášení), jako například identifikační údaje a kontaktní údaje. Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jsou Uživatelé (především odběratelé), nebo zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i za účelem poskytování informací o zboží nebo službách, které by Vás mohly zajímat. Pokud si nepřejete abychom Vaše údaje použili tímto způsobem, jednoduše nám neudělíte souhlas a tedy nezakliknete souhlas se zasíláním novinek a newsletterů. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro marketingové účely bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme použít k měření nebo pochopení Vašeho preferovaného obsahu ak poskytnutí relevantního obsahu; abyste se mohli zúčastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete; měření nebo pochopení účinnosti reklamy; a podávat návrhy a doporučení Vám i ostatním uživatelům našich webových stránek o zboží nebo službách, které by Vás mohly zajímat. 3. Komu a jak poskytujeme Vaše osobní údaje V rámci Společnosti má přístup k Vašim osobním údajům jen omezený počet zaměstnanců a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Tito zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům. Přijímají se vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Zaměstnanci Společnosti mají právo zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů Společnosti a pouze v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. Osobní údaje mohou být sdíleny se státními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení, vyžadují-li to příslušné právní předpisy nebo vyžaduje-li to ochrana našich oprávněných zájmů (včetně oprávněných zájmů třetích stran) v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám včetně: poskytovatelů služeb, kteří Společnosti poskytují administrativní, odbornou a technickou podporu na podporu IT, bezpečnosti a obchodních zdrojů; obchodní partnery, dodavatele a subdodavatele na plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (včetně jakýchkoli přihlášení se k našim službám); inzerenty a reklamní sítě, kteří vyžadují Vaše osobní údaje za účelem výběru a zobrazení relevantních reklam, avšak našim inzerentům neposkytujeme informace o identifikovatelných jednotlivcích, ale poskytujeme jim výlučně souhrnné informace o našich uživatelích. Tyto agregované informace můžeme použít také k tomu, abychom inzerentům pomohli oslovit konkrétní cílovou skupinu. Osobní údaje, které jsme o Vás získali, můžeme využít za účelem toho, abychom umožnili našim inzerentům zobrazit jejich reklamu jejich preferované cílové skupině; analytiky a poskytovatele vyhledávacích nástrojů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich webových stránek; 4. Uchovávání Vašich osobních údajů a přenos do zahraničí Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy v rámci Evropské unie („EU") a Evropského hospodářského prostoru („EEA"). Informace získané třetími stranami však mohou být přeneseny mimo EU a EHP. Naším záměrem je nepřenášet Vaše osobní údaje mimo EHP bez přijetí přiměřených ochranných opatření včetně: (i) rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise ve vztahu k přijímající zemi nebo zemím; (ii) certifikace v rámci tzv. "Privacy Shield"; (iii) přiměřených závazných vnitropodnikových pravidel; (iv) schváleného kodexu chování se závaznými a vykonatelnými závazky provozovatele nebo zprostředkovatele v zemi mimo EU a EHP; (v) schválených certifikačních mechanismů se závazným a vykonatelným závazkem provozovatele nebo zprostředkovatele uplatňovat v zemi mimo EU a EHP přiměřené záruky; nebo (vi) standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. 5. Vaše práva Můžete nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje nebo ne, o kopii Vašich osobních údajů a/nebo jejich opravu. Za určitých okolností máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů nebo na základě práva na přenosnost o přenos Vašich osobních údajů jiným subjektům. Máte také právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů (například pro účely přímého marketingu nebo provádění automatizovaného rozhodování (včetně profilování)). Máme právo požádat Vás o souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž máte právo tento souhlas kdykoli odvolat bez negativních důsledků ve vztahu k Vám. Máte také právo namítat zpracování, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu (jak je uvedeno výše) a právo omezit zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva mohou být v některých situacích omezena, například Vaše právo namítat vůči zpracování osobních údajů může být omezeno, pokud víme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů, které převažují nad Vašimi zájmy. Budete si muset ověřit své identifikační údaje a v některých případech nám budete muset poskytnout i dodatečné informace, abychom Vám mohli na Vaši žádost odpovědět. Za odpověď na Vaši žádost Vám nebudeme účtovat žádný poplatek, pokud tak nestanoví zákon. Pokud bude takový poplatek účtován, bude přiměřený Vaší žádosti. Za účelem uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Věříme, že můžeme vyřešit jakékoli dotazy týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Máte však právo podat stížnost příslušným orgánům na ochranu osobních údajů. Stížnost můžete podat v členském státě, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s naší Směrnicí o uchovávání údajů po dobu, která je nezbytná pro provedení účelů uvedených v této informaci a/nebo podle požadavků platných právních předpisů, včetně dodržování minimálních povinných lhůt uložení a/nebo je-li to nutné v souvislosti s uplatňováním našich práv (a práv jiných osob). Například jste-li naším Obchodním kontaktem, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Když s Vámi, jako s Obchodním kontaktem, máme trvalejší obchodní vztah (například můžeme-li používat Vaše stejné osobní údaje v různých smlouvách s Vámi), budeme uchovávat Vaše údaje až do skončení našeho smluvního vztahu, nejméně však po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy a v souladu s naší Směrnicí o uchovávání údajů. Jste-li Uživatel aplikací, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kdy máte mobilní aplikaci staženou, nejméně však po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy a v souladu s naší Směrnicí o uchovávání údajů. Máte-li zájem zjistit více informací o tom, jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese GDPR tečka admin@drsnyzivot tečka eu. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme zpracovávat jakékoli Vaše osobní údaje, které byly anonymizovány, aniž bychom Vám o tom poskytli další informace. Údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do odvolání nebo omezení tohoto souhlasu před uplynutím původně určené doby. V takových případech zastavíme zpracování dotčených údajů pro příslušné účely, s výjimkou, pokud máme zákonnou povinnost zpracovávat takové osobní údaje a/nebo potřebujeme-li zpracovávat takové údaje pro účely uplatňování našich práv (včetně práv jiných osob). 7. Ochrana údajů Vaše údaje uchováváme na našich serverech a serverech poskytovaných třetími stranami (včetně cloudových služeb poskytovaných třetími stranami). Používáme vhodná technická a organizační opatření zaměřená na ochranu Vašich osobních údajů a předcházení neoprávněnému přístupu k nim. S poskytovateli serverových úložišť jsme uzavřeli smlouvy, které obsahují povinnosti týkající se organizačního a technického zabezpečení ochrany osobních údajů. Vy nesete zodpovědnost za zachování důvěrnosti všech prostředků autentifikace (například hesla), které používáte pro přístup na naši webovou stránku. Přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Přestože se snažíme Vaše údaje chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů přenášených na naši webovou stránku; jakýkoli přenos se uskutečňuje na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme Vaše údaje, použijeme striktní postupy a bezpečnostní prvky k tomu, abychom předešli neoprávněnému přístupu k nim. 8. Ochrana osobních údajů dětí Na webových stránkách Společnosti vědomě neshromažďujeme osobní údaje umožňující identifikaci osob mladších 16 let. Pokud má rodič nebo opatrovník vědomost o tom, že jeho/její děti poskytly Společnosti své osobní údaje, měly by Společnost okamžitě informovat. Pokud Společnost zjistí, že osoba mladší 16 let poskytla své osobní údaje, takové osobní údaje okamžitě vymaže ze svých serverů, pokud rodič nebo opatrovník neudělil výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro stanovené účely. 9. Cookies Naše webová stránka používá cookies k tomu, aby vás odlišila od ostatních uživatelů našich webových stránek. Pomůže nám to zajistit dobrý dojem při prohlížení našich webových stránek a také nám to umožní zlepšit naše stránky. Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií: jako odkaz na Facebook. Tyto funkce mohou získávat Vaše údaje: jako například IP adresy a webové stránky, které jste navštívili, a mohou umisťovat cookies za účelem správného fungování těchto funkcí. Zpracovávání údajů prostřednictvím interakce s těmito funkcemi se řídí informacemi o zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele těchto funkcí. 10. Odkazy na jiné webové stránky Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Společnosti. Po kliknutí na odkaz jiné webové stránky budete přesměrováni na webovou stránku třetí strany. Pokud navštívíte některou z uvedených webových stránek, měli byste si prohlédnout informace o zpracování osobních údajů. Nejsme zodpovědní za směrnice a postupy jiných společností. 11. Kontakt Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit kterékoli z Vašich práv, jak je uvedeno výše, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře v sekci kontakt. Tyto informace můžeme aktualizovat.