Podmínky serveru drsnyzivot.eu

Všeobecné podmínky a práva používání serveru www.drsnyzivot.eu

Provozovatel serveru www.drsnyzivot.eu, dále jen provozovatel, neodpovídá za obsah zobrazený ve videích a na obrázcích vytvořených z videí, které jsou na serveru www.drsnyzivot.eu umístěny.

Za obsah videí a obrázků vytvořených z videí je zodpovědný registrovaný uživatel, který daná videa na server www.drsnyzivot.eu přidal.

Nezletilý uživatel není oprávněn používat služby serveru www.drsnyzivot.eu ani pod dohledem svých právních zástupců nebo s jejich souhlasem.

Videa, která jsou zařazena v kategorii "reg,vip" mohou obsahovat obsah nevhodný materiál pro osoby mladší 18 let.

Registrace uživatelů na server www.drsnyzivot.eu, dále jen server, není povinná.

Pokud se uživatel rozhodne zaregistrovat na serveru, vyplní registrační formulář, kde uvádí pravdivé údaje. A je starší 18let.

Přihlašovací jméno v registračním formuláři nesmí obsahovat žádné vulgarismy, rasistické a fašistické hesla.

Zaregistrováním se na serveru uživatel potvrzuje, že údaje, které poskytl jsou pravdivé.

Pokud provozovatel zjistí, že se jedna osoba zaregistrovala pod více uživatelskými jmény, odstraní takové registrace bez varování.

Pokud provozovatel zjistí, že údaje, které uživatel uvedl při registraci nejsou pravdivé, může mu zrušit účet bez

jakéhokoli varování.

Pokud se uživatel zaregistruje, platí pro něj i dolů uvedená pravidla používání registrovaných uživatelů serveru www.drsnyzivot.eu.

Za zneužití údajů uživatelů třetí osobou, jakož i jakékoli následky nebo škodu způsobenou zapomenutím přihlašovacích údajů uživatelem, provozovatel drsnyzivot.eu nenese žádnou odpovědnost.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za psychickou újmu nebo jinou újmu způsobenou registrovanými uživateli jiným registrovaným uživatelem a neregistrovaným uživatelům.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakékoli video, ve kterém bude zakomponována reklama produktů, konkurenčních portálů a jiných produktů/služeb.

Provozovatel se zavazuje odstranit video, které přidal registrovaný uživatel, pokud tento prokáže, že je držitelem autorských práv tohoto videa. Pokud tento neumí prokázat autorská práva k danému videu, provozovatel si vyhrazuje právo toto video neodstranit.

Provozovatel si vyhrazuje právo doplňovat nebo pozměnit podmínky a práva používání serveru www.drsnyzivot.eu.

Provozovatel není povinen zálohovat data, která uživatel umisťuje na portál. Provozovatel neodpovídá za zničení, ztrátu nebo odstranění dat, které uživatel ukládá na portál.

Odstranění registrace může nastat dvěma způsoby:

Uživatelem, který požádá o odstranění registrace písemně (e-mailem), který odešle na adresu:

Provozovatelem, když zjistí porušování některé z následujících pravidel, nebo obecně závazných nařízení ČR.

Odstranění videa ze serveru může nastat dvěma způsoby:

Registrovaným uživatelem, který je vlastníkem autorských práv k danému videu, pokud tento požádá o odstranění videa písemně (e-mailem) na adresu .

Je třeba, aby uživatel prokázal svou totožnost a autorská práva k danému videu.

Provozovatelem, který je upozorněn držitelem autorských práv zveřejněného videa, které bylo přidáno na server bez jeho souhlasu. Pokud jste držitelem videa, ke kterému vlastníte autorská práva a video bylo přidáno na server bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na . K odstranění obsahu je třeba prokázat autorská práva písemnou formou (e-mailem).

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit jakékoli podmínky používání týkající se portálu bez předchozího upozornění.

Práva a povinnosti registrovaných uživatelů serveru www.drsnyzivot.eu

Zaregistrováním se na serveru uživatel dává provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona 428/2002 Sb.

o ochraně osobních údajů.

E-mailová adresa, kterou uživatel při registraci uvede, slouží k identifikaci uživatele, komunikaci mezi provozovatelem

a uživatelům, zasílání informačních a reklamních e-mailů.

Provozovatel se zavazuje neposkytnout osobní údaje uživatelů třetím osobám, bez jejich výslovného souhlasu.

Pokud uživatel nahraje video na server, uděluje provozovateli bezplatnou ne-exkluzivní licenci a souhlas k jeho dalšímu zpracování, upravení a zveřejnění.

Server www.drsnyzivot.eu je plně automatizovaný multi-mediální systém určený ke zveřejňování audio-vizuálních záznamů a komentářů uživatelů, který podléhá pouze částečné obsahové kontrole.

Uživatel je vlastníkem nebo držitelem autorských nebo jiných licenčních práv k obsahu, který na server nahrál.

Uživatel nese právní odpovědnost za veškerý obsah, který na serveru zveřejní.

Uživatel se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR.

Uživatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.

Uživatel bere na vědomí, že nesmí žádným způsobem pomocí přidaných záznamů a souborů zejména:

propagovat násilí a podněcovat k nenávisti na základě rasy, pohlaví, barvy pleti, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině,

propagovat alkohol, kouření, užívání omamných látek, léků, jedů a prekurzorů,

propagovat zbraně a střelivo, propagovat válku,

propagovat pornografické příspěvky (včetně dětské pornografie),

porušovat osobnostní práva,

ohrožovat nebo porušovat práva duševního vlastnictví nebo práva průmyslového duševního vlastnictví třetích osob (autorská práva, práva související s autorskými právy, ochranné známky, designy, označení původu, apod.),

ohrožovat psychický, fyzický a morální vývoj nezletilých, jakož i narušovat jejich emocionální stav a jejich duševní zdraví,

dopouštět se trestného činu, přestupku nebo jednání jinak odporujícího dobrým mravům.

Uživatel jinak bere na vědomí případnou trestně-právní, administrativně-právní, resp. občansko-právní odpovědnost za údaje, komentáře, příspěvky, obsah zpráv, informace a videa (fotografie), které uložil/zveřejnil na www.drsnyzivot.eu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat (nebo odstranit) účet registrovaného uživatele bez varování, když:

k vytvoření účtu použil dočasnou e-mailovou schránku,

se nechová v souladu s etickým kódexem, používá vulgarismy, nebo uráží/ohrožuje ve velké míře svým jednáním jiných členů,

propaguje software pro blokování reklam,

spamuje,

uráží provozovatele serveru, nebo poškozuje svým jednáním jméno serveru.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez upomenutí odstranit jakýkoli komentář registrovaného člena.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit/odstranit videa, která

jsou v rozporu se zákony ČR,

se již na portálu nacházejí (duplicitní videa),

obsahují reklamu jiných portálů,

jsou ve špatné kvalitě (nízká bit rate, špatný stranový poměr),

jsou bez pointy.

Pokud provozovatel zjistí, že uživatel umístil na portál videa (fotografie), které porušují zákony ČR, vyhrazuje si právo taková videa (fotografie) odstranit.

Uživatelé jsou si vědomi své trestoprávní odpovědnosti za údaje, komentáře, informace ve videích (fotografiích), které zveřejnili.